درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات
اساسنامه

مقدمه: در اجرای تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم و تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ 77/10/12 شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی ، تقویت و مؤثرسازی نقش انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی و کمک به تحقق اهداف مشترک آن ها و وزارتخانه های ذیربط به خصوص وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر مؤسسات ، خانه صنعت،معدن و تجارت شهرستان نجف آباد که از این پس در این اساسنامه خانه صنعت نامیده می شود و غیرسیاسی و غیرانتفاعی است ، تأسیس می شود تا طبق مواد این اساسنامه و در چهارچوب مقررات حاکم شروع به کار نموده و اداره خواهد شد .

 

 

فصل اول

نام ،آدرس، نوع ، مدت ، تابعیت ، مرکز اصلی و موضوع و هدف

ماده 1 – نام – خانه صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نجف آباد می باشد نوع آن غیر انتفاعی است .

ماده 2 – آدرس محل نجف آباد.

ماده 3 – مدت فعالیت خانه صنعت نامحدود است .

ماده 4 – تابعیت خانه صنعت ایرانی است.

ماده 5 – مرکز اصلی خانه صنعت در شهرستان نجف آباد و حوزه فعالیت آن در سطح استان اصفهان است .

تبصره ۱ – در صورت نیاز هیأت مدیره می تواند محل خانه صنعت را تغییر داده در این صورت باید مراتب به فرمانداری ،اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و خانه صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع داده شود .

ماده ۵ : موضوع و اهداف خانه صنعت عبارتند از :

۱- کمک به توسعه صنعت شهرستان و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید ، اشتغال و درآمد کلی .

۲- کمک به رفاه عمومی اهالی شهرستان و در نهایت مردم کشور با افزایش در آمد سرانه.

۳- کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت شهرستان به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی و دفاعی کشور .

۴- کمک به تقویت نقش وجایگاه صنعت در اقتصاد شهرستان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور مؤثر و سودمند صادرات صنعتی دربازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی،علمی و فن آوری صنایع شهرستان.

5- اتخاذ و تصمیمات لازم در جهت شناسانیدن و پیشبرد سیاست ها و استراتژی های کلان صنعت شهرستان .

6- هدایت صنایع به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید .

7- جلب همکاری بانک ها در تأمین نیاز انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آن ها .

8- توسعه همکاری با دانشکا ه ها و مراکز علمی ، تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمن های تخصصی عضو .

9- کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت در تولیدات واحدهای شهرستان .

۱0- کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانایی های فنی و تخصصی انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آن ها

11- کمک به توسعه پیمانکاری ها و زنجیره های تولید واحدهای تولیدی با صنایع متوسط و بزرگ داخلی و خارجی .

12- کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه ، اطلاعات ، تکنولوژی ، فنون ، تجربیات خارجی در جهت اقتصاد و صنایع شهرستان .

13- فعالیت در امور تبلیغاتی و خبری به منظور اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی و معدنی  .

 

 

فصل دوم

شرایط عضویت و منابع مالی

ماده ۶ – کلیه مدیران و کارفرمایان کارخانجات ،کارگاهها و مؤسسات تحت پوشش اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان نجف آباد می توانند به عضویت خانه صنعت درآیند .

تبصره – هر شخص فقط در یک خانه صنعت عضویت داشته باشند .

ماده ۷ – با انحلال ، تعلیق و یا ممنوعیت فعالیت ، خودبخود عضویت در خانه صنعت به حالت تعلیق در می آید .

ماده ۸ – شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء

۱-۸- آراء صادره از دادگاه قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو .

۲-۸- تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده ۱۳ این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال .

ماده ۹ – حق عضویت از سوی شهرکها و نواحی صنعتی ( با تصویب هیات مدیره خانه صنعت ) ، فقط برای یکبار دریافت می گردد .

1-۹- کمک های مالی داوطلبانه در حد توانایی و اختیار آن .

تبصره – دریافت و جمع آوری هرگونه کمک هزینه ، حق عضویت،شارژ و غیره باید به موجب چک در وجه خانه صنعت و یا فیش واریزی بانکی صورت گیرد که به وسیله مسئول مالی به عنوان رسید سند خواهد شد .

ماده ۱۰ – کلیه روسای هیئات امنای شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان موظفند حق عضویت مشخص شده شهرک و یا ناحیه مربوطه را به حساب خانه صنعت واریز نموده و رسید دریافت نمایند .

تبصره ۱ – هیأت مدیره خانه صنعت نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

تبصره ۲ – هر نوع هزینه بایستی حتی الامکان به وسیله چک بانکی انجام و اسناد هزینه آن ها مطابق مقررات مالی تنظیم گردد .

ماده ۱۱ – چنانچه در مدت 6 ماه هر شهرک یا ناحیه  از پرداخت حق عضویت خودداری نماید . از طرف خزانه دار کتباً اخطار می شود و همچنین مراتب به اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اعلام می گردد.

 

 

فصل سوم

ارکان خانه صنعت شهرستان

ماده ۱۲ – ارکان انجمن عبارتست از :

۱- مجمع عمومی ۲ – هیأت مدیره ۳ – بازرس

ماده ۱۳ – مجمع عمومی عالیترین رکن خانه صنعت است ، که از اجتماع رؤسا وهیأت امناء و تولیدکنندگان شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان تشکیل می شود . مجامع عمومی به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره – هر یک از رؤسا ، هیأت امناء و تولیدکنندگان شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان در مجامع عمومی دارای یک رأی می باشند .

ماده ۱۴ – مجمع عمومی عادی : جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 15 نفر از تولیدکنندگان و یا نمایندگان ایشان  و همچنین ناظران فرمانداری و اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و سازمان خانه صنعت،معدن و تجارت استان  رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 2 هفته با حضور حداقل ۳/۱ نفرات رسمیت می یابد .

تبصره ۱ـ تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود نصاب لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی مرحله دوم اکثریت نسبی آراء حاضران می باشد.

تبصره ۲- درصورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرس یا بازرسان می‌توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیأت مدیره ) ۳/۱ از اعضاء می توانند نسبت به دعوت عمومی اقدام نمایند.

ماده ۱۵ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱٫ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.

۲٫ بررسی و تصویب صورتهای مالی خانه صنعت

۳٫ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس .

4٫ تعیین طرف قرارداد پشتیبانی از سامانه مربوط به خانه صنعت.

5٫ تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل ها و خانه های صنعت سایر استان ها .

6٫ شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در چهارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرارداد مشروط به آن که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد .

ماده ۱۶ – مجمع عمومی فوق العاده – بنا به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضاء تشکیل می شود و اختیارات آن به شرح ذیل است :

۱٫ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه

۲٫ عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هیأت مدیره یا بازرس و معرفی اعضای جدید

۳٫ تعیین و پیشنها د و تصویب میزان حق عضویت .

۴٫ تعیین محل مرکز اصلی و تأیید تغییر آن و یا تعویض اختیار به هیأت مدیره در این زمینه .

۵٫ پیشنهاد تصویب الحاق به خانه صنعت سایر شهرستانها و یا پایان دادن به همکاری با دفاتر شهرکها و نواحی صنعتی

۶٫ پیشنهاد انحلال خانه و انتخاب اعضای هیأت تسویه و معرفی به فرمانداری و اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان .

ماده ۱۷ – جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ۳/۲ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیات آن با حداکثر با حداکثر ۳/۲ آراء حاضرین نافذ خواهد بود .

تبصره – چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد ، بار دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت و تصمیمات آن با اکثریت ۳/۲ آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده ۱۸ – هیأت مدیره و بازرس می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند .

تبصره – فاصله بین تاریخ انتشارت آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود. آگهی های دعوت باید بر اساس ماده ۱۵ این اساسنامه معین می شود درج گردد .

ماده ۱۹ – اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید .

ماده ۲0 – انتخاب هیأت مدیره و بازرسان خانه با رأی کتبی و مخفی باید صورت گیرد.

تبصره – هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده مجمع معرفی نماید و هیچ نماینده ای نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد .

ماده 21 – ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی .

۱٫ مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک نائب رئیس ، یک منشی و حداقل دو ناظر اداره می‌شود . ( سه نفر نماینده از فرمانداری ، اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و سازمان خانه صنعت،معدن و تجارت استان در جلسات مجمع به عنوان ناظر حضور خواهند داشت )

ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود . در صورت عدم حضور رئیس هیأت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیأت مدیره خواهد بود .

۲٫ هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد .

۳٫ از مذاکرات و تصمیمیات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیأت رئیسه خواهد رسید .

۴٫ کلیه صورتجلسات ، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیئت رئیسه برسد .

۵٫ مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود .

ماده 22 – هیأت مدیره مسئول اداره خانه صنعت و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد،تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره 10 نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره 2 نفر می باشد که برای مدت 3 سال از بین اعضاء انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره – تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود .

ماده 23 – اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر دو هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نایب رئیس و خزانه‌دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفاتی قانونی به ادارات و سازمانهای زیربط می نمایند .

تبصره - هیأت مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید .

ماده 24 – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره ۱ – غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره گردد موجب استعفاء از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد .

تبصره ۲ – تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده رئیس هیأت مدیره می باشد .

ماده 25 – هیأت مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت خانه از وزارت صنایع حسابی به نام خانه صنعت استان و با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار در یکی از بانک های کشور باز و وجوه متعلق به خانه صنعت را در حساب بانکی مزبور واریز نماید .

ماده 26 – رئیس هیأت مدیره یا دبیر و یا خزانه دار مشترکاً صاحبان امضاء مجاز، اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی خانه بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد .

تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به ممهور به مهر خانه معتبر خواهد بود .

ماده 27 – در صورت استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء، جایگزین عضو مزبور خواهند شد .

ماده 28 – هیأت مدیره خانه صنعت مکلف است ظرف سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند .

تبصره – چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره ، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند مراتب را به وزارت صنایع اعلام نمایند .

ماده 29– وظایف و اختیارات هیأت مدیره

۱٫ اجرای مصوبات مجمع عمومی و راهبرد وظایف و اهداف انجمن های تخصصی استان

۲٫ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء

۳٫ افتتاح و یا بستن حساب در بانک ها .

۴٫ خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد .

۵٫ حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان .

۶٫ انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آئین نامه و اساسنامه انجمن های تخصصی و خانه صنعت استان .

۷٫ استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری .

۸٫ دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه .

۹٫ تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی .

۱۰٫ تهیه و تنظیم صورتحساب های مالی خانه و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی

۱۱٫ تدوین آئین نامه های داخلی .

۱۲٫ تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی .

۱۳٫ اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه به ادارات و سازمانهای زیربط .

۱۴٫ تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء .

ماده 30 – وظایف رئیس هیأت مدیره :

۱- اداره جلسات هیأت مدیره .

۲- دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات .

۳- مراقبت در حسن جریان امور خانه صنعت استان .

۴- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان خانه جهت اجرا .

۵- انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قراردارد .

ماده 31– دبیر خانه صنعت شهرستان ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرائی است و وظایف او در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره در چهارچوب مقررات حاکم به شرح زیر می باشد :

۱- استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری خانه و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره .

۲٫ انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی خانه صنعت استان .

۳٫ گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیأت مدیره در یکی از بانک های مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن .

۴٫ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری خانه صنعت استان .

۵٫ ثبت صورتجلسات هیأت مدیره در دفتر مربوطه .

۶٫ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء خانه صنعت استان .

۷٫ تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی خانه صنعت استان .

۸٫ امضاء چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر خانه صنعت .

۹٫ دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان خانه صنعت به عمل نیاید ، می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت صنایع اطلاع دهد .

ماده 32 – خزانه دار مسئول امور مالی خانه است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد :

۱ - اداره امور مالی انجمن ، تنظیم دفاتر و اسناد ، صورتجلسات مالی و رسیدگی به حفظ حساب ها .

۲- وصول و جمع آوری حق عضویت و کمک های مالی در مقابل ارائه فیش واریزی به حساب خانه  .

۳- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی .

۴- تهیه و تنظیم ترازنامه خانه جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان .

۵- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها ، توسط اعضاء خانه صنعت استان .

۶- نظارت بر خرید و فروش هر نوع عمل مالی در چهارچوب مقررات حاکم .

۷- حفظ اموال منقول ، غیرمنقول ، وجوه و اسناد مالی خانه صنعت شهرستان .

۸- پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب .

تبصره ۱ – خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی خانه را برای رسیدگی در محل خانه در اختیار آنان قرار دهد .

تبصره ۲ – در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره و خزانه دار و رئیس هیأت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی خانه را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید .

ماده 33– مجمع عمومی یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل از بین اعضاء برای مدت یک سال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند . انتخاب مجدد آن بلامانع است .

ماده 34 – وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان

۱- نظارت و رسیدگی به دفاتر ، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی خانه صنعت استان .

۲- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی .

۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیأت مدیره یا مجمع عمومی .

۴- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق بند ۲ ماده ۱۶ این اساسنامه .

۵- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی .

۶- اعلام موارد خلاف و عدول از اساسنامه به اداره صنعت،معدن و تجارت  .

ماده 35 – شرایط انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان :

۱- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

۲- داشتن حداقل 30 سال تمام سن .

۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .

۴- مشهور به حسن شهرت و امانت داری .

۵- حداقل ۱۰ سال سابقه کار در صنعت .

۶- داشتن عضویت هیأت مدیره انجمن .

۷- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

۸- داشتن حداقل مدرک دیپلم .

 

 

فصل چهارم

انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده 36 – در موارد زیر خانه صنعت منحل می گردد :

۱- بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده .

۲- بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضایی .

۳- در صورت گذشت ۶ ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن با تصویب اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان.

تبصره – در صورت اقدام هیأت مدیره ، بازرسان و یا ۳/۱ اعضاء برای دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات مهلت های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جزء مهلت تعیین شده در بند ۳ ماده فوق منظور نخواهد شد .

ماده 37 – از تاریخ انحلال خانه صنعت اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیأت تسویه منتخب ( که از بین مسئولان یا اعضاء انتخاب می شود ) امر تسویه را به عهده می گیرد . بازرس یا بازرسان خانه صنعت پس از انحلال عنوان ناظر تسویه را خواهد داشت . مدت مأموریت هیأت تسویه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود .

تبصره – در صورت عدم انتخاب هیأت تسویه وظیفه آن بر عهده رئیس هیأت مدیره و بازرسان خواهد بود .

ماده 38 – انحلال خانه صنعت موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود .

ماده 39– در صورت انحلال خانه کلیه دارایی های آن با نظارت اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان تعیین تکلیف خواهد شد .

ماده 40 – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از وزارت صنایع و انجام تشریفات لازم قابل ارائه بر ثبت شرکت ها می باشد

 

ماده 41 – سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مصوبات کمیسیون بند ( ۶ ) مصوبه شورای عالی اداری و دیگر مقررات مربوطه و مصوب اداره صنعت،معدن و تجارت و سازمان خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان خواهد بود .


تعداد بازدید : 3721
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394